Các vai trò người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Các vai trò người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Có nhiều vai trò có sẵn cho hội thảo Webinar: HostCo-hostPanelist và Attendees. Vai trò của bạn trong hội thảo webinar sẽ do host chỉ định.

Các vai trò người dùng trên Webinar

Người tổ chức (host)

là người tạo ra lịch, có đầy đủ quyền quản lý hội thảo webinar. Người tổ chức có thể thực hiện những việc như dừng và bắt đầu, tắt tiếng, dừng video, xóa người tham dự trên hội thảo webinar, v.v.

Co-host

được chia sẻ nhiều điều khiển mà host có, cho phép co-host quản trị của hội thảo webinar, chẳng hạn như quản lý attendees, bắt đầu / dừng recording. Co-host không thể bắt đầu hội thảo webinar,v.v

Panelists

có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Bạn phải được host hội thảo webinar chỉ định quyền tham gia hội thảo. Host cũng có thể tắt một số tính năng cho pannelists, bao gồm khởi động video, chia sẻ màn hình và ghi âm,…

Attendees

là những người tham gia ở chế độ chỉ xem có thể được hiển thị nếu người dẫn chương trình chọn. Chế độ xem của họ về hội thảo trên web được kiểm soát bởi host. Họ có thể tương tác với host và các Panelists thông qua phần Q&A và trò chuyện.

Các tính năng người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Tính năng người tham Gia trên Webinar

Host Co-host Panelist Attendee
Tham Gia Điều Khiển trong hội thảo ✔ ✔
Bắt đầu broadcast ✔ ✔
Mute/unmute ✔ ✔ ✔
Start/stop video ✔ ✔ ✔*
Xem danh sách Attendee ✔ ✔ ✔
Share screen ✔ ✔ ✔
Yêu cầu hoặc cung cấp điều khiển từ xa ✔ ✔ ✔
Chat ✔ ✔ ✔ ✔*
Save chat ✔ ✔ ✔
Trả lời câu hỏi Q&A ✔
Xem tất cả Q&A và trả lời ✔ ✔ ✔
Tạo hoặc chỉnh sửa Polls ✔
Bắt đầu Polling ✔ ✔
Trả lời Polls ✔* ✔
Chỉ định ai đó nhập Closed Captions ✔
Điền Closed Captions ✔ ✔* ✔*
Raise hand ✔ ✔
Sử dụng lệnh gọi để tham gia âm thanh qua điện thoại ✔ ✔ ✔
Kết thúc Webinar ✔

Tính năng người quản lý trên Webinar

Host Co-host Panelist Attendee
Mute hoặc Unmute Attendees ✔ ✔
Ngừng Panelist’s video ✔ ✔
Yêu cầu Panelist hội thảo để bắt đầu video ✔ ✔
Spotlight a Video ✔ ✔
Chuyển đổi Attendee từ Panelist ✔ ✔
Chuyển đổi Panelist sang Attendee ✔ ✔
Thay đổi Attendees’ view ✔ ✔
Change who Attendees can chat with ✔ ✔
Xóa Attendees ✔ ✔
Cho phép Attendees nói chuyện ✔ ✔
Chỉ định Co-host lưu trữ ✔
Đặt Panelist  ở trạng thái chờ ✔
Mời người tham gia Webinar ✔ ✔ ✔

Tính năng Record

Host Co-host Panelist Attendee
Record trên Cloud ✔ ✔
Record Locally ✔ ✔ ✔*

Tính năng Live stream

Host Co-host Panelist Attendee
Live stream trên Facebook ✔
Live stream trên Workplace ✔
Live stream trên YouTube ✔
Custom live stream ✔